SQL nədir, nə üçün istifadə olunur?

Nazrin
2 min readAug 12, 2021

--

Verilənlər bazası, ümumiyyətlə kompüter sistemində elektron şəkildə saxlanılan məlumatların toplusudur və bu məlumatlar DBMS(Database Management Systems) tərəfindən idarə olunur. Verilənlər bazasının müxtəlif növləri var. Bura daxildir -Relational Databases, Obect-oriented databases, Distributed databases və s.

Hər dəqiqə milyonlarla data əldə edilir. Bütün bu məlumatlar verilənlər bazasında saxlanıldıqdan sonra mütəxəssislər bu məlumatları təhlil etmək üçün SQL- dən istifadə edirlər. SQL(Stuctured Query Language) əlaqəli verilənlər bazasını idarə etmək üçün sorğu dilidir. Bura verilənlər bazası yaratmaq, sətirlər əlavə etmək, silmək və s bunlar daxildir. Əlaqəli verilənlər bazasında, datalar arasındakı əlaqələr cədvəllər vasitəsi ilə ifadə edilir. MySQL, MS Access, Oracle,SQL Server və s. kimi bütün Əlaqəli Verilənlər Bazası (RDMS) standart dil olaraq SQL -dən istifadə edir.

Verilənlər bazası ilə əlaqə qurmaq üçün SQL əmrlərindən istifadə olunur. Bu əmrlər bir neçə qrupa bölünür.

Data Definition Language(DDL)- verilənlər bazası quruluşunu və ya cədvəlini təyin etmək üçün istifadə olunur

 1. Create
 2. Drop
 3. Alter
 4. Truncate

Data Manipulation Language(DML)- Verilənlər bazasında məlumatları idarə etmək üçün istifadə olunur.

 1. İnsert
 2. Update
 3. Delete
 4. Select

Data Control Language(DCL)- əmrləri hər hansı bir verilənlər bazası istifadəçisindən səlahiyyət vermək və geri almaq üçün istifadə olunur.

 1. Grant
 2. Revoke

Transaction Control Language(TCL)- əmrləri verilənlər bazası daxilindəki əməliyyatlarla məşğul olur.

 1. Commit
 2. Rollback
 3. Savepoint

Əksər şirkətlər SQL bilikli birinə ehtiyac duyur. SQL əsaslı vəzifələr üçün maaşlar iş növündən və təcrübəsindən asılı olaraq dəyişir. SQL bacarıqları tələb edən bəzi vəzifələr bunlardır:

Database administrator(DBA)- məlumatların düzgün və səmərəli şəkildə saxlanılmasını və idarə olunmasını təmin etməkdə ixtisaslaşmış biridir. Məlumat təhlükəsizliyini və bütövlüyünü qorumaqdan məsuldurlar. DBA-lar RDBMS haqqında yaxşı bilik və təcrübəyə malik olmalıdırlar.

Database Developers- verilənlər bazası idarəetmə sistemlərinin (DBMS) kütləvi miqdarda məlumatı idarə etməsini təmin edir. Verilənlər bazasını dəyişdirmək, redaktə etmək, yeni verilənlər bazalarının hazırlanması və
problemlərinin aradan qaldırılması kimi öhdəlikləri var.

Data Analyst-verilənlər bazasında saxlanan məlumatlara daxil olmaq, oxumaq, analiz etmək və qərar vermə prosesini idarə etmək, faydalı fikirlər irəli sürmək üçün SQL-dən istifadə edə bilər.

--

--

Nazrin

I believe I can,so I will 👸🏾